Siirry sisältöön

Rekisteri & Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Asennemedia Oy 
Y-tunnus: 2715992 – 7 
Osoite: Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki 
Sähköposti: info@asennemedia.fi 

Yhteyshenkilö 

Nimi: Ulla Vartiainen 
Sähköposti: ulla@asennemedia.fi 
Osoite: Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tarkoitukset, joita varten henkilötietoja kerätään:
– yhtiön tuotteiden ja palveluiden tilaaminen, ylläpito, kehittäminen ja tiedottaminen 
– liiketoiminnan suunnittelu – markkinointi asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille 
– laskutus

Asennemedian uutiskirjeen tilaaminen perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus (ks. rekisteröidyn oikeudet jäljempänä). 

Käsiteltävät tietosisällöt ja tietolähteet 

Yhtiö kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. 

Esimerkkejä tietosisällöstä 

Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

Tilinumero, laskutus – ja maksutiedot, ja muut asiakkuussuhteen yksilöivät tiedot 

Tiedot yhtiön ja rekisteröidyn tai yhtiön ja rekisteröityä edustavan yhteisön välisestä sopimuksesta, kauppasopimukset sekä rekisteröidyn ja yhtiön väliset yhteydenotot, reklamaatiot ja muut asiointitiedot 

Rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja yhtiön palveluiden seuranta esimerkiksi evästeiden tai vastaavien teknisten tunn istetietojen avulla. Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän IP – osoite, käytetyt sivut, selaimeen liittyvät tekniset tiedot, verkko – osoite, istunnon aika ja kesto. 

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tarjouksen tekemisen yhteydessä, sopimuksen solmimisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana. Rekisteröity on voinut antaa yhtiölle tietoja myös esimerkiksi tilaamalla sähköisen uutiskirjeen. Rekisteröidyt ovat luovuttaneet tietojaan vapaaehtoisesti.

Yhtiön alihankkijat ja yhteistyökumppanit toimittavat yhtiölle rekisteröityjen henkilötietoja lainsäädännön ja sopimusvelvoitteiden edellyttämissä tilanteissa.

Yhtiö hyödyntää verkkopalveluiden kävijäseurantaan erilaisia palveluita mm. Google Analytics, jotka hyödyntävät selain ten evästeitä ja muita tunnistetietoja. Lisätietoja näistä löytyy kunkin käytetyn palvelun omista tietosuojaselosteista.

Henkilötietojen säilyttäminen 

Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään asiakas – ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas – ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuul lisessa ajassa.

Henkilötietoja käsittelevät tahot ja vastaanottajat 

Henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti käsittelevä taho on Asennemedia Oy. 

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mm. seuraavat tahot: 
– Google Ireland Limited 
– The Rocket Science Group / Mailchimp 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa. 

Evästeet 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja jotka tallennetaan selaimen muistiin. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen. 

Mikäli evästeitä halutaan poistaa, sen voi tehdä selaimen kautta. Lisää evästeistä ja niiden poistamisesta löytyy Viestintäviraston sivuilta täältä. Mainontaan liittyvästä evästekäytännöstä löytyy lisätietoa täältä

Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, yhtiö huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus 

Asennemedia Oy käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään kaikissa tilanteissa varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. 

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään asianmukaisia suojatoimia. Sopimukset ja muu alkuperäiskappaleina säil ytettävät asiakirjat pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille. Paperitulosteet tuhotaan tietoturvallisesti. 

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista. 

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille, jolloin yhtiö varmistaa riittävillä sopimu svelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti. 

Rekisteröityjen oikeudet 

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Oikeuksien toteutumiseksi henkilöllisyys voidaan tarkastaa. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista. 

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten. 

Rekisteröity voi poistua yhtiön sähköpostituslistalta koska tahansa. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: 
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735

Muutokset tietosuojaselosteeseen Asennemedia Oy:n palvelut kehittyvät jatkuvasti, joten on mahdollista, että tietosuojaselostetta joudutaan muuttamaan. On myös mahdollista, että lainsäädäntö muuttuu. Päivitämme silloin tätä tietosuojaselostetta ja osoitteessa asennemedia.fi on aina ajantasainen tietosuojaseloste.